Algemene voorwaarden Triade Party Rent, Maarssen

Algemene voorwaarden van Triade Party Rent gevestigd en kantoorhoudende te Maarssen
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30119459

ARTIKEL 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Triade Party Rent, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen "huurder".

2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.

3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten géén rechten ontlenen.
 

ARTIKEL 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Onherroepelijke aanbiedingen vervallen na verloop van 20 werkdagen na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal alsmede andere door Triade Party Rent verstrekte gegevens binden haar niet.

3. Een overeenkomst komt tot stand indien Triade Party Rent de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. Op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst of door opdrachtbevestiging via elektronische weg.

4. Eventuele of beweerde onjuistheden in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging van Triade Party Rent dienen binnen 8 dagen na de datum van de bevestiging door de huurder schriftelijk aan Triade Party Rent te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de bevestiging van Triade Party Rent bindend is.

5. De administratie van Triade Party Rent strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.

6. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of opdrachtbevestiging van Triade Party Rent. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat Triade Party Rent de goederen niet tot haar beschikking heeft de normale huurprijs in rekening worden gebracht onverminderd het recht van Triade Party Rent op schadevergoeding.
 

ARTIKEL 3 Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.

2. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen: belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan niet door Triade Party Rent van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is Triade Party Rent gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.

3. Wanneer een artikel niet meer voorradig is, kan Triade Party Rent niet verplicht worden gesteld om de prijs van een duurder artikel aan te passen tot goedkoper prijsniveau.
 

ARTIKEL 4 Waarborgsom

1. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom te voldoen. Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen aan Triade Party Rent zijn geretourneerd, wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten.

2. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Triade Party Rent is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

3. Triade Party Rent is over de waarborgsom géén rente verschuldigd.
 

ARTIKEL 5 Levertijden

1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Triade Party Rent is bij niet tijdige levering niet aansprakelijk voor schade. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 1 week is de huurder gerechtigd de overeenkomst te annuleren doch niet dan nadat hij Triade Party Rent schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de huurder aan Triade Party Rent een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is Triade Party Rent niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade.
 

ARTIKEL 6a Transport door de huurder

1. Indien de huurder zelf zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Triade Party Rent, geschiedt dit geheel voor rekening en voor risico van de huurder.

2. Indien de huurder zelf voor het transport naar Triade Party Rent zal zorgdragen zullen de materialen op de retourdag uiterlijk om 12.00 uur bij Triade Party Rent moeten worden aangeleverd.
 

ARTIKEL 6b Transport door Triade Party Rent

1. Indien Triade Party Rent zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, vindt bezorging uitsluitend plaats op één plek direct achter de eerste deur op de begane grond. Onder begane grond dient te worden verstaan een plaats welke met onze transportmiddelen bereikbaar is, dan wel een laad- en/of lospunt hetwelk, gelegen op maximaal 10 meter afstand, over een vlakke vloer met rollend materieel bereikbaar is.

2. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Triade Party Rent het recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.

3. De goederen dienen op de retourdag vanaf 8.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld, op één plek achter de eerste deur op de begane grond gereed te staan voor transport, op dezelfde wijze en dezelfde plek als door Triade Party Rent is afgeleverd c.q. met de chauffeur van Triade Party Rent is afgesproken. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan ondermeer uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon voor het opstapelen, e.d.
 

ARTIKEL 7 Weersinvloeden

1. Triade Party Rent behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Triade Party Rent, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door Triade Party Rent reeds ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. Triade Party Rent is hierover geen rente verschuldigd.
 

ARTIKEL 8 Annulering

1. De huurder is gerechtigd de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan Triade Party Rent alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd is:

  • 40% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt 1 maand of langer voor het ingaan van de huurperiode;
  • 60% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 maand en 1 week voor het ingaan van de huurperiode;
  • 80% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 week voor het ingaan van de huurperiode;
  • De volledige huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor het ingaan van de huurovereenkomst.

2. De huurder is gehouden de door hem verschuldigde vergoeding bij annulering binnen 3 dagen na annulering te voldoen, bij gebreke waarvan Triade Party Rent gerechtigd is nakoming van de huurovereenkomst te vorderen.

ARTIKEL 9 Verplichtingen van de huurder

1. Huurder dient partygoederen bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco's, gebreken of andere klachten dient huurder dit voor gebruik te melden bij Triade Party Rent per telefoon, voicemail of via elektronische weg. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.

2. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken.

3. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Triade Party Rent aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.

4. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.
 

ARTIKEL 10 Partygoederen

1. Zodra Triade Party Rent de gehuurde goederen heeft terugontvangen in het magazijn, worden deze goederen gecontroleerd en - indien mogelijk - in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Triade Party Rent is bindend.

2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.

3. Het is mogelijk om de partygoederen vuil te retourneren onder de volgende voorwaarden:

  • glazen en koppen dienen omgespoeld en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst te zijn;
  • borden en bestek dienen afgespoeld en per soort gesorteerd te zijn;
  • afval en etensresten dienen zich niet in of op de goederen te bevinden.

Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal er een toeslag per item voor het afwassen en sorteren gerekend worden.

4. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols welke tijdens het gebruik nat geworden zijn te drogen, alvorens deze in te pakken, dit ter voorkoming van vochtvlekken.

5. Tafels, stoelen, koffie- en theeapparatuur, keukenmaterialen en sanitair dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.

6. Montage en demontage geschiedt, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de huurder. De aan montage en demontage verbonden kosten door Triade Party Rent zullen afzonderlijk aan de huurder in rekening worden gebracht en maken dus geen deel uit van de eigenlijke huurprijs van het gehuurde.

7. Om transport van de partygoederen mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van kunststof transportkorven en transportbakken, aangeleverd op rolcontainers of pallets. Deze emballage blijft tijdens de huurperiode bij de huurder achter. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan deze emballage.

8. Er zal géén gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de huursom plaatsvinden indien de partygoederen niet door de huurder zijn gebruikt.

9. Indien er materialen retour komen die aan de huurder toebehoren is Triade Party Rent niet verplicht om de materialen in bewaring te nemen, dan wel aan de huurder retour te bezorgen.
 

ARTIKEL 11 Schade en schadevergoeding

1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Triade Party Rent.

2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal alsdan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden.

3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. aan de gehuurde materialen dient de huurder Triade Party Rent hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen overeenkomstig afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Triade Party Rent te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Triade Party Rent aan huurder worden terugbetaald. Triade Party Rent is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.

5. De huurder wordt geadviseerd de risico's tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag, enz. te verzekeren.

6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Triade Party Rent dan wel aan de bevindingen van de door Triade Party Rent ingeschakelde expert. Indien Triade Party Rent de schade beneden de € 650,-- begroot, zal de expertise door Triade Party Rent zelf worden verricht.

ARTIKEL 12 Facturen

1. Onze facturen worden uitsluitend elektronisch verzonden, tenzij u voor ingang van het contract schriftelijk bij ons aangeeft de facturen per post te willen ontvangen.

2. Bij een orderbedrag kleiner dan € 50,-- exclusief B.T.W. wordt voor het betalen op rekening € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht.
 

ARTIKEL 13 Betalingscondities

1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door Triade Party Rent aangegeven rekeningnummer of via automatische incasso binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door Triade Party Rent aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de huurder.

2. Triade Party Rent is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de huurder te vorderen.

3. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de huurder zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag 2 % rente op maandbasis verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Voor iedere verstuurde betalingsherinnering, wordt het door huurder verschuldigde bedrag met € 10,-- administratiekosten verhoogd.

4. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5. Triade Party Rent is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder, indien naar het oordeel van Triade Party Rent de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de huurder om de verlangde zekerheden te stellen, geeft Triade Party Rent het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.

6. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn, alsook wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de huurder wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 

ARTIKEL 14 Niet-toerekenbare tekortkoming

1. Indien Triade Party Rent door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Triade Party Rent gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.

2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en/of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Triade Party Rent afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Triade Party Rent zijn ingeschakeld.
 

ARTIKEL 15 Aansprakelijkheid

1. Triade Party Rent is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.

2. Triade Party Rent is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen.

3. Indien Triade Party Rent op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Triade Party Rent niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

4. In die gevallen waarin Triade Party Rent aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).

5. De huurder vrijwaart Triade Party Rent tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
 

ARTIKEL 16 Conversie

1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Triade Party Rent en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.
 

ARTIKEL 17 Geschillen

1. Op alle overeenkomsten welke door Triade Party Rent worden gesloten, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.

3. Indien Triade Party Rent in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Triade Party Rent verschuldigd.

 

De nieuwste versie van onze algemene voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, deze kan op enkele onderdelen afwijken van hierboven afgedrukte versie. De nieuwste versie van onze algemene voorwaarden is de bindende versie.